Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest FUNDACJA WSPARCIA EDUKACJI I KULTURY – SAXUM z siedzibą w Poznaniu przy ul. Dąbrowskiego 29, 60-840 Poznań, wpisaną do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000819600, posiadającą numer REGON: 385101435, NIP: 7812004612, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy Poznań- Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, kontakt z administratorem za pośrednictwem poczty e-mail biuro@fundacjasaxum.pl .

 2. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji zamówienia i zawarcia umowy kupna-sprzedaży materiałów edukacyjnych związanych z działalnością Administratora Danych Osobowych. Podstawa prawna to art. 6 ust. 1 lit. b RODO, art. 6 ust. 1 lit. c ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 3. Odbiorcy Państwa danych to podmiot świadczący usługi poczty elektronicznej oraz podmiot świadczący usługi księgowe.

 4. Dane osobowe będą przetwarzane tak długo jak będą potrzebne ze względów podatkowych oraz do obrony przed mogącymi powstać roszczeniami, czyli odpowiednio przez rzez okres 5 lat od końca roku podatkowego, w którym powstał obowiązek podatkowy oraz przez okres trzech lat od chwili zawarcia umowy. Termin trzy letni ulega odpowiedniemu wydłużeniu w przypadku złożenia reklamacji.

 5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu:
  – prawo dostępu do danych osobowych,
  – prawo do sprostowania danych osobowych,
  – prawo do usunięcia danych osobowych,
  – prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  – prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,
  – prawo do przenoszenia danych,
  – prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem koniecznym do zawarcia umowy.

 2. Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany, ani nie profiluje sanych osobowych.

 

Menu