POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES

Administratorem strony jest FUNDACJA WSPARCIA EDUKACJI I KULTURY – SAXUM z siedzibą w Poznaniu przy ul. Dąbrowskiego 29, 60-840 Poznań, wpisaną do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000819600, posiadającą numer REGON: 385101435, NIP: 7812004612, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy Poznań- Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS.

W razie jakichkolwiek pytań związanych z polityką prywatności, możesz skontaktować się wysyłając wiadomość na adres biuro@fundacjasaxum.pl

Dane osobowe

Administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest FUNDACJA WSPARCIA EDUKACJI I KULTURY – SAXUM z siedzibą w Poznaniu przy ul. Dąbrowskiego 29 (60-840).

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani/Panu:

  1. prawo dostępu do danych osobowych,
  2. prawo do sprostowania danych osobowych,
  3. prawo do usunięcia danych osobowych,
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  5. prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,
  6. prawo do przenoszenia danych,
  7. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  8. prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli takową zgodę wyraziłeś.

Zasady związane z realizacją wskazanych uprawnień zostały zawarte w art. 16 – 21 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej „RODO”.

Jeżeli uznasz, że przy przetwarzaniu danych osobowych nastąpiło naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, masz możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Możesz zwrócić się do nas z żądaniem udostępnienia informacji o tym, jakie dane posiadamy oraz w jakich celach je przetwarzamy. W tym celu należy wysłać wiadomość na ww. adres e-mail.

Odbiorcy danych

Powierzamy przetwarzanie danych osobowych podmiotom, z którymi współpracujemy w celu realizacji naszych założeń. Podmioty, którym powierzamy przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych.

Aktualni odbiorcy Państwa danych to podmiot świadczący usługi poczty elektronicznej oraz podmiot świadczący usługi księgowe.

Podstawa prawna i cele przetwarzania

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO, a celem jest realizacja zamówienia i zawarcie oraz realizacja umowy kupna-sprzedaży, którą zawierasz zgodnie z Regulaminem.

W przypadku braku podania danych osobowych nie będziemy mogli zrealizować Państwa zamówienia.

Dane osobowe będą przetwarzane tak długo jak będą potrzebne ze względów podatkowych oraz do obrony przed mogącymi powstać roszczeniami.

W związku z powyższym dane potrzebne do realizacji zamówienia będziemy przetwarzać przez okres trzech lat od chwili zawarcia umowy, a z kolei te dane, które będą nam potrzebne w celach podatkowych – przez okres 5 lat od końca roku podatkowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Następnie dane osobowe zostaną usunięte z zasobów Administratora Danych Osobowych.

Zamówienia

Składając zamówienie, musisz podać dane niezbędne do realizacji zamówienia, tj. imię i nazwisko, w przypadku przedsiębiorcy również firmę, adres rozliczeniowy, adres do dostawy, adres e-mail, numer telefonu, numer NIP.

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do złożenia zamówienia.

Reklamacje i odstąpienie od umowy

Jeżeli składasz reklamację lub odstępujesz od umowy, to przekazujesz dane osobowe zawarte w treści reklamacji lub oświadczeniu o odstąpieniu od umowy, które obejmuję imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, numer rachunku bankowego.

Dane przekazane w związku ze złożeniem reklamacji lub odstąpieniem od umowy wykorzystywane są w celu realizacji procedury reklamacyjnej lub procedury odstąpienia od umowy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji procedury reklamacyjnej lub procedury odstąpienia, a następnie do momentu przedawnienia roszczeń. Następnie dane osobowe zostaną usunięte z zasobów administratora.

Kontakt e-mailowy

Kontaktując się za pośrednictwem poczty elektronicznej przekazujesz nam swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości oraz możesz przekazać również inne dane osobowe.

Państwa dane są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu , a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, czyli w sytuacji, gdy przetwarzanie jest niezbędne do podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy.

Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wewnętrzne (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Treść korespondencji może podlegać archiwizacji, z uwagi na nasze nadrzędne interesy, czyli obronę przed potencjalnymi roszczeniami z Państwa strony. W tym wypadku okres przechowywania danych wynosi 6 lat od momentu nawiązania kontaktu. Następnie dane osobowe zostaną usunięte z zasobów administratora.

Pliki cookies

Strona www.fundacjasaxum.pl, podobnie jak wiele innych stron internetowych, wykorzystuje pliki cookies.

Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Państwa urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny.

Zgoda na cookies

Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest informacja o stosowaniu plików cookies wraz z pytaniem o zgodę na wykorzystywanie plików cookies.

Ustawienia plików cookies można zmienić z poziomu swojej przeglądarki albo  usunąć pliki cookies, jednak wyłączenie plików cookies może powodować utrudnienia w korzystaniu ze strony internetowej, ponieważ są one wykorzystywane w celu zapewnienia prawidłowego działania strony.

Logi serwera

Korzystanie ze strony internetowej wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona, które są zapisywane jest w logach serwera.

Logi obejmują w szczególności takie dane jak adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej oraz systemie operacyjnym. Logi są zapisywane i przechowywane na serwerze.

Dane zapisane w logach serwera nie są przypisywane do konkretnych osób i nie są wykorzystywane w celu Państwa identyfikacji.

Logi serwera stanowią służą do administrowania stroną. Dostęp do nich mają jedynie osoby upoważnione do administrowania serwerem.

Menu